Doğa Koleji


İLETİŞİM FORMU - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ


“Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No: 2 İncity C Blok Ataşehir/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren ARI İNOVASYON VE BİLİM EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Unvanı ile faaliyetlerini yürüten Doğa Koleji (“DOĞA KOLEJİ” veya “DOĞA OKULLARI”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, DOĞA KOLEJİ’nin etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca “Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No: 2 İncity C Blok Ataşehir/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren ARI İNOVASYON VE BİLİM EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz DOĞA KOLEJİ tarafından; iletişim formunu doldurarak tarafımıza ilettiğiniz mesajın cevaplanabilmesi, kampanya /promosyon/ indirim ve kayıt süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, DOĞA KOLEJİ’nin iş birimleri tarafından sizlere gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi için Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, DOĞA KOLEJİ’ni denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, DOĞA KOLEJİ’nin faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, sadece gerektiğinde DOĞA KOLEJİ’nin tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İletişim Formunu doldurarak tarafımızla paylaşmış olduğunuz size ait ad-soyad, telefon numarası, e-posta ve adres verileriniz ile veli bulunduğunuza çocuğunuza ait ad-soyad, doğum yılı, devam ettiği okul ve sınıf bilgisi verileri; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla DOĞA KOLEJİ’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman DOĞA KOLEJİ’ne başvurarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 
Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, okuldan veya https://www.dogakoleji.k12.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No: 2 İncity C Blok Ataşehir/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya DOĞA OKULLARI’nın veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kisiselverilerim@dogakoleji.k12.tr adresine iletebilirsiniz. DOĞA OKULLARI, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde DOĞA OKULLARI tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ
 
“Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No: 2 İncity C Blok Ataşehir/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren ARI İNOVASYON VE BİLİM EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Unvanı ile faaliyetlerini yürüten Doğa Koleji (“DOĞA KOLEJİ” veya “DOĞA OKULLARI”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, DOĞA KOLEJİ’nin etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
 
 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca “Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No: 2 İncity C Blok Ataşehir/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren ARI İNOVASYON VE BİLİM EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz DOĞA KOLEJİ tarafından; DOĞA KOLEJİ’nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve DOĞA KOLEJİ politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için DOĞA KOLEJİ’nin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, DOĞA KOLEJİ’nin denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, DOĞA KOLEJİ’nin eğitim faaliyetleri ve öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, DOĞA KOLEJİ’nin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, DOĞA KOLEJİ’nin ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veli ilişkileri, kurumsal iletişim ve pazarlama süreçlerinin yönetilmesi ve DOĞA KOLEJİ’nin ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, DOĞA KOLEJİ’ni denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, DOĞA KOLEJİ’nin faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, sadece gerektiğinde DOĞA KOLEJİ’nin tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, DOĞA KOLEJİ’nin yetkili birim ve çalışanları tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, iş yeri hekimi ile revir çalışanlarıyla paylaşılan sağlık verileri, kaza veya diğer sağlık bilgileri tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla DOĞA KOLEJİ’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman DOĞA KOLEJİ’ne başvurarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, okuldan veya https://www.dogakoleji.k12.tr/ adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No: 2 İncity C Blok Ataşehir/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya DOĞA OKULLARI’nın veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kisiselverilerim@dogakoleji.k2.tr adresine iletebilirsiniz. DOĞA OKULLARI, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde DOĞA OKULLARI tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.
 
ARI İNOVASYON VE BİLİM EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL