Lise
Türkiye'nin yarınları...

DOĞA LİSELERİ

t-MBA Eğitim Modeli

İnsanoğlunun dünyaya gelişinden itibaren yönetim ve işletme toplumun her alanında kendini göstermiştir. Ekonomik ve insan kaynağı anlamında sürdürülebilirliği sağlamak noktasında yönetim ve işletme bilimleri giderek önem kazanmıştır. t-MBA Eğitim Modeli, işletmelerin bu ihtiyacını karşılamak üzere henüz lise çağındaki öğrencilerin temel düzeyde işletme ve yönetim vizyonuna sahip olmalarını sağlar. t-MBA Programı ile geliştirilen sosyal beceri ve yetenekler, iş hayatına daha yetkin, donanımlı ve vizyoner bireyler kazandırılmasında büyük rol oynar.

t-MBA eğitim modelinin temeli, bu kazanımın teorik ve uygulamalı şekilde verilmesi üzerine kuruludur. Akademik yönden; Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Pazarlama, Dijital Ekonomi, Veri Madenciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi derslerle iş dünyasının teorik alt yapısına hakim olan t-MBA öğrencileri; Mesleki Gözlem, İş Projeleri, Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri gibi çalışmalarla bilgilerini yaşamın içinden alanlarda uygulama fırsatı buluyorlar. Müfredatı Doğa Kolejine özgü olan t-MBA Dersleri Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmıştır. t-MBA Mesleki Gözlem, öğrencilere gelecekteki meslekleri ile ilgili bilinçli kararlar alma imkanı sunar. Gözlemledikleri mesleğin kendilerine uygunluğunu keşfeden öğrencilerimiz, geliştirmeleri gereken yetenekleri hakkında bilgi sahibi olurlar. t-MBA İş Projeleri Yarışması öğrencilerin girişimcilik konusundaki bilincini geliştirmek üzere düzenlenir. Kendi iş fikirlerini projelendiren öğrencilerimiz alanında uzman kişiler ve girişimciler tarafından değerlendirilir. Değerlendirmeler sonunda derece alan öğrenciler Genel Müdürümüzden ödüllerini alırlar. t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerlerinde iş dünyasından yöneticiler ve profesyoneller öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşır. Doğa Koleji öğrencileri rol modelleri ile lise çağında tanışarak kariyer yolculuğuna lise çağında başlamış olur. t-MBA Digital Youth Talks etkinliği ile dijitalleşen iş dünyanın ipuçlarını profesyonellerden dinleyen öğrencilerimiz geleceğe daha donanımlı hazırlanırlar.

t-MBA kapsamında yapılan etkinlik ve uygulamalar ile edinilen kazanımların, günlük hayatta karşılaşılan olaylarda da kullanılması amaçlanır. t-MBA, öğrenci kazanımını temel alacak şekilde kurgulanmıştır. Öğrenci odaklı ve yapılandırıcı bir anlayışı temel alan t-MBA’de tüm çalışma ve etkinliklerin temelinde öğrencilerin aktif rol alması esas alınır.

t-MBA Eğitim Modeli global anlamda da eğitim çevrelerince büyük bir yenilik adımı olarak değerlendirilmektedir. t-MBA Eğitim Modeli’ni başarıyla tamamlayan ve uluslararası geçerliliği olan Pearson Onaylı t-MBA Sertifikasını alan öğrenciler yurtdışındaki üniversitelere kabul kolaylığı elde ederken yurt içinde Doğa Kolejinin anlaşmalı olduğu prestijli üniversitelerden burs imkanı kazanırlar.

Proje Modelli Eğitim

Eğitim yalnızca bilginin aktarıldığı bir süreç değildir. Öğrencinin entelektüel ve sosyal gelişimini de etkileyen, kişiliğini biçimlendiren önemli bir olgudur. Merak eden, tartışan, sorgulayan, problem çözen, girişimci, sorumluluk alan, düşünme becerileri gelişmiş ve öz düzenleme yapabilen bireyler, yalnızca bilgi aktarmaya dayalı modellerle yetiştirilemez. Yıllardır bu bilinçle hareket eden Doğa Koleji, t-MBA eğitimiyle öğrencilerin liderlik ve yönetim becerilerini geliştiriyor ve onları dünya vatandaşlığına hazırlıyordu.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde artık okul müfredatları öğrencilere bilgi değil, beceri kazandırmaya yönelik geliştirilmektedir. Bu bilinçle Doğa Koleji lise eğitimine, t-MBA eğitiminin yanına proje modelli lise eğitimini de koyarak öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Proje modelli lise eğitimi ile öğrenciler bilimsel süreç becerileri kazanacak, böylece doğayı ve olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebileceklerdir. Öğrencilerimiz araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, işbirliği yapabilme becerileriyle donanmış olarak yetişerek dünyada akranlarıyla yaşadıkları yüzyılın gereklerine uygun şekilde yetişeceklerdir. Söz konusu bu 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası işbirliği becerilerini de geliştirerek kendi yeteneklerini hayata geçirme şansına sahip olacaklardır. Bu amaçla her bir öğrencimizi titizlikle değerlendirerek onların kişilik özellikleri ve yönelimleriyle öğrenme stillerini saptayarak onların ilgi ve yeteneklerine uygun projeler tasarlamaları ve uygulamaları hedeflenmektedir. Böylece daha önce dünyada çok az uygulaması görünen merak, ilgi, yetenek ile bilimsel projelerin aynı potada birleştirilmesi sağlanarak öğrencilerin öğrenme motivasyonları artırılacaktır.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre proje tabanlı öğrenme, problem çözme, araştırma, inceleme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, interdisipliner düşünme, seçme, planlama, yürütme (öz düzenleme), yaparak yaşayarak öğrenme, bilgiye ulaşma, teknolojiyi kullanma, iletişim gibi akademik başarıyı olumlu etkileyen beceriler kazandırmaktadır. Bunun yanı sıra işbirliği yapma, paylaşma, dayanışma, sorumluluk alma ve akran öğrenmesi gibi sosyal beceriler de proje tabanlı öğrenme modeliyle üst düzeyde gelişmektedir.

Doğa Koleji olarak öğrencilerimizin bilişsel, sosyal gelişimlerini proje yöntemiyle destekleyerek onların bütünsel gelişimini sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla öğrencilerimize akademisyenler ve Doğa Koleji akademik kadrosu tarafından geliştirilen Doğa-Kişilik Temelli Yönlendirme Testi (D-KTYT) uygulayarak proje modelli lise eğitiminin başlangıcında kişilik ve öğrenme özelliklerini saptayıp kendi özelliklerine uygun projeler seçmeleri ve yapmaları sağlanarak öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya çıkartılacaktır. Türkiye’de ilk defa Doğa Koleji tarafından geliştirilen ve uygulanan kişilik temelli yönlendirme testi ile öğrencilerimizin kendi merak ettikleri, ilgi duydukları alanda proje yapmaları sağlanarak onlara bilimsel çalışma disiplini kazandırılacak böylece öğrencilerimiz üniversite öğrenimlerine bilimsel süreç becerilerini kazanmış olarak avantajlı bir şekilde başlayacaklardır.   

Doğa Koleji proje modelli lise eğitiminde öğrenciler proje yönetimi konusunda yetkin öğretmenlerinin danışmanlığında fen bilimleri alanında proje yapabilecekleri gibi matematik, sosyal bilimler, sanat ve dil alanlarında da interdisipliner projeler yapabilir. Her öğrencimizin mezun oluncaya kadar ders projelerinin yanı sıra ulusal veya uluslararası bir projeye katılması hedeflenmektedir. Bu projelerin yanı sıra her öğrencimiz zorunlu olarak 50 saat sosyal sorumluluk projesi de yaparak çevresine ve topluma katkı sağlayarak mezun olacaktır.

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL